SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

मंथन पेपर

 मंथन पेपर

अ.क्र.

पेपर     

अ.क्र.

   पेपर    

 1

इयत्ता पहिली 2022 23 

 

आकारिक मूल्यमापन 2023-24 पेपर 

 

इयत्ता दुसरी 2022-23 संकलित मूल्यमापन सत्र दोन

 इयत्ता तिसरी 2022 23 

चित्रकला रंगभरण

 

इयत्ता चौथी 2022 23 

संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र 2 (2022-23)

 

इयत्ता पाचवी 2022 23 

 

इयत्ता सहावी 2022 23 

इयत्ता पहिली 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता सातवी 2022 23

 

इयत्ता दुसरी 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता आठवी 2022-23 

इयत्ता तिसरी 2023 24 मराठी माध्यम

पहिली ते आठवी उत्तर सूची 2022 23 

 

इयत्ता चौथी 2023 24 मराठी माध्यम

 

 

 

इयत्ता पाचवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

इयत्ता पहिली 2021 22 

इयत्ता सहावी 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता दुसरी 2021 22 

इयत्ता सातवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

इयत्ता तिसरी 2021 22 

 

इयत्ता आठवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

 इयत्ता चौथी 2021 22

इयत्ता पहिली 2023 24 इंग्रजी माध्यम 

 

पहिली ते चौथी उत्तर सूची 2021 22 

 

 इयत्ता दुसरी 2023 24 इंग्रजी माध्यम

  

 

 

  

इयत्ता पहिली इंग्रजी माध्यम 2022 23

 इयत्ता तिसरी 2023 24 इंग्रजी माध्यम

  

इयत्ता दुसरी इंग्रजी माध्यम 2022-23 

इयत्ता चौथी इंग्रजी माध्यम 2023-24 

 

इयत्ता तिसरी मराठी 2019 20

इयत्ता पाचवी इंग्रजी माध्यम 2023-24 

 

कोरी उत्तर पत्रिका Download 

इयत्ता सहावी इंग्रजी माध्यम 2023-24 


 मंथन पेपर

अ.क्र.

पेपर     

अ.क्र.

   पेपर    

 1

इयत्ता सातवी इंग्रजी माध्यम 2023-24 

 

आकारिक मूल्यमापन 2023-24 पेपर 

 

इयत्ता आठवी इंग्रजी माध्यम 2023-24संकलित मूल्यमापन सत्र दोन

 इयत्ता तिसरी 2022 23 

चित्रकला रंगभरण

 

इयत्ता चौथी 2022 23 

संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र 2 (2022-23)

 

इयत्ता पाचवी 2022 23 

 

इयत्ता सहावी 2022 23 

इयत्ता पहिली 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता सातवी 2022 23

 

इयत्ता दुसरी 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता आठवी 2022-23 

इयत्ता तिसरी 2023 24 मराठी माध्यम

पहिली ते आठवी उत्तर सूची 2022 23 

 

इयत्ता चौथी 2023 24 मराठी माध्यम

 

 

 

इयत्ता पाचवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

इयत्ता पहिली 2021 22 

इयत्ता सहावी 2023 24 मराठी माध्यम

 

इयत्ता दुसरी 2021 22 

इयत्ता सातवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

इयत्ता तिसरी 2021 22 

 

इयत्ता आठवी 2023 24 मराठी माध्यम 

 

 इयत्ता चौथी 2021 22

इयत्ता पहिली 2023 24 इंग्रजी माध्यम 

 

पहिली ते चौथी उत्तर सूची 2021 22 

 

 

  

 

 

  

इयत्ता पहिली इंग्रजी माध्यम 2022 23

 

  

इयत्ता दुसरी इंग्रजी माध्यम 2022-23 

 

 

इयत्ता तिसरी मराठी 2019 20

 

 

कोरी उत्तर पत्रिका Download 

 


No comments:

Post a Comment