SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Tuesday, July 16, 2024

शुद्ध व अशुद्ध शब्द ओळखणे

 शुद्ध व अशुद्ध शब्द ओळखणे

शुद्ध व अशुद्ध शब्द ओळखणे


व्याकरणातील नियमांना अनुसरून केलेल्या निर्दोष लेखनाला शुद्धलेखन म्हणतात. अर्थपूर्ण शुद्धलेखनासाठी अनुस्वार, रस्व, दीर्घ व जोडाक्षरे इत्यादींचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शुद्धलेखनाचे काही नियम अभ्यासा.

पाठ्यपुस्तकातील चित्रे, शब्द यातील शब्द रूपाने शुद्ध लिहिणे. शब्द अचूक ओळखणे, शोधणे यासाठी पाठ्यपुस्तकांतील शब्दांच्या उच्चाराचा सराव करावा.

1) अनुस्वार - नाकातून स्पष्ट होणाऱ्या उच्चाराला 'अनुस्वार' म्हणतात. हा अनुस्वार त्या अक्षरावर एक टिंब किंवा बिंदू () देऊन दाखवला जातो.

उदा. रंग, गंध, चंदन, बंद, अंधार

2) हस्व-दीर्घ - खालील शब्द मोठ्याने वाचा. उदा. ती, मी, ताई, दिवाळी, होडी, चिमणी, कापूस, गुळ, माणुस वरील शब्दांतील अधोरेखित अक्षरांच्या शेवटी 'ई' व 'ऊ' हे स्वर आले आहेत, ते दीर्घ लिहावेत. खालील शब्द मात्र 'हस्वान्त' लिहावेत.

उदा. आणि, अति, परंतु, इति, नि, तथापि

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Monday, July 15, 2024

दोन अंकी पर्यंतच्या संख्या अक्षरात व अंकात व्यक्त करणे

 दोन अंकी पर्यंतच्या संख्या अक्षरात व अंकात व्यक्त करणे

दोन अंकी संख्या वाचन व लेखन


            या घटकामध्ये असलेले प्रश्न संख्यांचे अंकी व अक्षरी वाचन, लेखन यावर आधारित आहेत. खालील दिलेली माहिती वाचा.

१) संख्या लिहिताना ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, या दहा चिन्हाचा वापर होतो.

२) एक अंकी संख्या - जी संख्या एकाच अंकांनी तयार झालेली असते. तिला एक अंकी संख्या म्हणतात.

उदा. ५, १, ४, ७, या एक अंकी संख्या आहेत. सर्वात लहान एक अंकी संख्या = १ सर्वात मोठी एक अंकी संख्या = ९

३) दोन अंकी संख्या - जी संख्या दोन अंकांनी तयार झालेली असते. तिला दोन अंकी संख्या म्हणतात.

उदा. ११, १५, १९, ४७ या दोन अंकी संख्या आहेत.

सर्वात लहान दोन अंकी संख्या = १० 

सर्वात मोठी दोन अंकी संख्या = ९९

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Saturday, July 13, 2024

सन 2024- 25 सुट्ट्यांची यादी

  सन 2024 सुट्ट्यांची यादी
सातारा जिल्हयातील प्राथमिक मराठी माध्यमांच्या शाळांना सन २०२४-२५ मध्ये दयावयाच्या सुट्टया मंजूर केल्या आहेत. सदर सुट्टयांचे परिपत्रकाच्या अनुषंगाने गटशिक्षणाधिकारी यांना कळविण्यात येते की सदरची यादी तुमच्या विकास गटातील मराठी माध्यमांच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच व शाळा व्यवस्थापन समितीकडे पाठविण्यात यावी.

प्राथमिक मराठी माध्यमांच्या शाळांना दयावयाच्या सुट्टयांची यादी सन २०२४-२५

सुट्ट्यांच्या यादी DOWNLOAD करण्यासाठी खालील बटनाला टच करा


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Wednesday, July 10, 2024

महागाई भत्त्याबाबत

 महागाई भत्याबाबत

महागाई भत्ताबाबत


शासन निर्णय -


राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.

२. शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.

3. महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.

४. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
सदरचे परिपत्रक DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.


Tuesday, July 9, 2024

PAT 1 गुणदान तक्ते

 PAT गुणदान तक्ते

PAT गुणदान तक्ते

PAT अधिकृत उत्तर सूची आलेली आहे प्रथम भाषेची उत्तर सूची पाहण्यासाठी👇

Answer key प्रथम भाषा मराठी ~ CLICK HERE

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

इयत्ता तिसरी 

भाषा 

गणित

 इंग्रजी

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इयत्ता चौथी 

भाषा 

गणित

 इंग्रजी

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इयत्ता पाचवी

भाषा 

गणित

 इंग्रजी

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

सौजन्य ~ महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना छत्रपती संभाजीनगर

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Sunday, July 7, 2024

विरामचिन्हे

विरामचिन्हे

विरामचिन्हे


 जेव्हा आपण बोलत असतो, तेव्हा मध्ये मध्ये थांबतो. या थांबण्याला 'विराम' म्हणतात, लेखनामध्ये हा विराम वेगवेगळ्या खुणांनी दाखवला जातो. या खुणांना 'विरामचिन्हे' म्हणतात.

विरामचिन्हाचे महत्त्वाचे काही प्रकार खालीलप्रमाणे आहेत.

1) पूर्णविराम (.) - वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी वापरतात. उदा. माकड झाडावर चढले.

2) प्रश्नचिन्ह (?) - वाक्यात प्रश्न विचारला असेल, तर वाक्याच्या शेवटी वापरतात. उदा. तुझे नाव काय आहे ?

3) उद्‌गारचिन्ह (!) - मनातील भावना व्यक्त करणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी वापरतात. उदा. बापरे! केवढा मोठा साप !

4) स्वल्पविराम (,) - दोन छोटी वाक्ये किंवा एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास शेवटचा शब्द वगळता त्याच्यापुढे

स्वल्पविराम (,) हे चिन्ह दिले जाते. उदा. संजयला आंबा, पेरू, केळी, चिकू ही फळे आवडतात.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Tuesday, July 2, 2024

वचन

 वचन

वचन


वस्तू एक आहे की अनेक आहेत ज्यावरून कळते त्याच नामाचे " वचन " म्हणतात.

 मराठी भाषेत वचनाचे दोन प्रकार आहेत

1} एकवचन ~ जेव्हा एखाद्या नामावरून वस्तू एकच आहे असा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे एकवचन मानले जाते

उदाहरण - झाड , पुस्तक , नदी

2} अनेकवचन ~ जेव्हा एखाद्या नामावरून वस्तू अनेक आहेत असा बोध होतो तेव्हा त्या नामाचे अनेकवचन मानले जाते.

वचन या घटकाचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी - CLICK HERE

उदाहरण - झाडे , पुस्तके , नद्या

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Monday, July 1, 2024

आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप पुरुष

 ICC T - 20  world Cup 

सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे

वर्ल्ड कप 2024

आजच्या स्पर्धेच्या युगात  आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

नुकत्याच झालेल्या पुरुष टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वर आधारित सामान्य ज्ञान सराव चाचणी तयार करण्यात आलेली आहे

          या ऑनलाईन टेस्ट 22 मध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

                याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत.

1 ते 40 ~ सामान्य गुण

42 ते 50 ~ उत्तम गुण

52 ते 60 ~ अतिउत्तम गुण

 जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

बघूया तुम्हाला किती गुण पडलेले आहेत.....

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Sunday, June 30, 2024

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याबाबत.

 प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याबाबत.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना

विषय :- प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत स्नेहभोजन उपक्रम राबविण्याबाबत.

संदर्भ :- १. शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. १३.०२.२०१५. २. मा. अपर सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार यांचे निर्देश दि. २६.०६.२०२४.

शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थितीत वाढ व कुपोषण मुक्तता करण्यासाठी राज्यामध्ये केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्यात येत आहेत. कोणत्याही योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यासाठी योजनेमध्ये लोकसहभाग आवश्यक आहे. योजनेत वैविधता, नाविन्यता आणण्यासाठी व समाजाचा सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने विशेष दिनाचे औचित्य साधुन विद्यार्थ्यांना प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत चांगला आहार देण्याचा उपक्रम लोकसहभागातून राबविणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारच्या "१०० दिवसांच्या कार्यक्रमाचा" एक भाग म्हणून स्नेह भोजनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. नियमित मध्यान्ह भोजना व्यतिरिक्त स्नेहभोजनातील लोकसहभागामुळे शिक्षण क्षेत्रात समाजाचा सहभाग वाढेल, विद्यार्थी उपस्थिती वाढण्यास मदत होईल. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या वाढीस उपयोगी असणारी पूरक पोषण मूल्ये प्राप्त होतील. आहाराची पौष्टिकता वाढण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अन्न पदार्थाची चव चाखता येईल, तसेच सामाजिक बंधुता, एकतेची भावना, सामाजिक बांधिलकी वाढण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत लोकसहभाग वाढविण्यासाठी "स्नेहभोजन" उपक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.

१. नवीन शैक्षणिक वर्षातील पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये किमान एक दिवस शाळेमध्ये स्नेह भोजन उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२. शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत लोकसहभाग वाढवून विद्यार्थ्यांना पौष्टिक व वैविध्यपूर्ण आहार पुरविण्यासाठी "स्नेहभोजन" हा उपक्रम राबविण्यात यावा, सदर उपक्रम "ऐच्छिक" स्वरूपाचा राहील.

३. शाळास्तरावर "स्नेहभोजन" उपक्रमाची अंमलबजावणी खालीलप्रमाणे करण्यात यावी.

1. गावातील व्यक्तींचे वाढदिवस, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, जन्म शताब्दी इ. तसेच, लग्न समारंभ, धार्मीक सप्ताह, निरोप समारंभ, राष्ट्रीय सण, स्थानिक पातळीवरील सण इ. बाबी या उपक्रमातंर्गत विशेष दिनाच्या औचित्यामध्ये समाविष्ट राहतील.

ii)योजनेस पात्र सर्व शाळामधून " स्नेहभोजन" उपक्रमाचे आयोजन शाळेने करावे. त्यासाठी प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात शाळेने वर्षभराचे नियोजन करावे. यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस राहतील, त्यासाठी ग्रामसभा, शालेय व्यवस्थापन समितीची सभा, पालक सभेद्वारा जनजागृती करण्यात यावी, तसेच ग्राम पंचायत कार्यालयातील कर्मचारी अधिकारी तसेच सन्माननीय लोकप्रतिनीधी यांनाही सदर प्रक्रियेबाबत अवगत करुन त्यांना सदर प्रक्रियेमध्ये सहभागी करुन घ्यावे.

ii) शालेय पोषण आहारासोबत मिठाई, जेवण किंवा पूरक पोषक आहार (उदा. मोड आलेली कडधान्ये, शेंगदाणे, सुका मेवा (काजू, बदाम, पिस्ते, मनुका, आक्रोड, बेदाणे) फळे, शिजविलेले पदार्थ, मिष्टांन्न) इत्यादीचा समावेश असलेले अन्न / आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात यावा.

iv) "स्नेहभोजन" उपक्रमांतर्गत कोणत्या तारखेस भोजन देण्यात यावे व भोजनात कोणत्या पदार्थाचा समावेश करणार आहे याबाबत संबंधित शाळेच्या शाळा व्यवस्थापन समितीने व देणाऱ्या व्यक्तिनी परस्पर सहमतीने एकत्रित निर्णय घ्यावा.

v) "स्नेहभोजन" उपक्रमाअंतर्गत शाळांना रोख रक्कम न देता खाद्य पदार्थ किंवा आवश्यक इतर साहित्य (पाणी पिण्याचे पिंप, पाण्याचे ग्लास, ताटे, चमचे, डिश, मुलांना बसण्यासाठी चटई अथवा सतरंजी, पाण्याची टाकी, पाणी शुध्दीकरण यंत्र इ.) देता येतील.

vi) खाद्य पदार्थ ताजे व पौष्टिक असावे, तांदूळ/गहू/नाचणी, शेवगा शेंग/डाळी सोबत हिरव्या पालेभाज्या दिल्या जाव्यात. बाजारातील वेष्टनबध्द पदार्थ (जंक फूड) तसेच उघड्यावरील आणि शिळे अन्नपदार्थ विद्यार्थ्यांना देण्यात येऊ नयेत, यासोबतच जंक फूडच्या हानिकारक प्रभावांबद्दल विद्यार्थी आणि पालक तसेच लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी.

vii) खाद्य पदार्थाचे विद्यार्थ्यांना वितरण करताना वितरकाने शाळेत उपस्थित रहावे.

viii) खाद्य पदार्थ विद्यार्थ्यांना शाळेमध्येच तसेच, मध्यान्ह भोजनाच्या वेळेतच देण्यात यावेत.

यामध्ये वितरकाने जेवण दिल्यास त्या दिवशी शालेय पोषण आहार शिजविण्यात येवू नये. तथापि, केवळ अल्पोपहार / पूरक आहार दिल्यास त्या दिवशी शाळेमध्ये शालेय पोषण आहार ix) देणे आवश्यक राहील.

x) सदर भोजनातून अनुचित प्रकार घडणार नाही याची दक्षता संबंधित वितरकाने घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी वितरकाची राहील.

xi) "स्नेहभोजन" उपक्रमामुळे शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

xii) शालेय पोषण आहार ही विदयार्थी केंद्रीत योजना असून अतिशय संवेदनशील असल्यामुळे सदर उपक्रम राबविताना दक्षता घेणे आवश्यक आहे. वितरक / समूहास याची कल्पना देणे आवश्यक आहे.

४. "स्नेहभोजन" उपक्रमास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर सभा व बैठकीमध्ये प्रसिध्दी देण्यात यावी. दैनिक वृत्तपत्रातून व प्रसार माध्यमातून याबाबत प्रचार करुन सामाजिक बांधिलकी व समाजाचा सहभाग वाढविण्याबाबत प्रचार करण्यात यावा. ग्राम सभा / पालक सभा / स्थानिक पातळीवरील सण, समारंभ (हळदी कंकु / गणेशोत्सव / नवरात्र / दहीहंडी) मधुन सदर योजनेस प्रसिध्दी देवुन लोकसहभाग वाढविण्यात यावा.


५. नवीन शैक्षणिक वर्ष सन २०२४-२५ पासून वरील प्रमाणे सर्व शाळांमधून स्नेहभोजन योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी होईल याकरीता आवश्यक ते नियोजन करण्यात यावे.

६. जेथे "स्नेहभोजन" उपक्रम राबविला जाईल तेथील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी या पत्रासोबत जोडलेल्या (परिशिष्ट-अ) मध्ये सदर उपक्रमाबाबतची माहिती तालुक्यांमार्फत संकलित करुन जिल्ह्याची एकत्रित माहिती संचालनालयास प्रत्येक महिन्यानंतर सादर करावी.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.
लिंग इयत्ता पहिली

 लिंग ~ मराठी व्याकरण

लिंग मराठी व्याकरण


एखाद्या नामावरून ते पुरुष जातीचे ( नर ) जातीचे आहे. की स्त्री जातीचे ( मादी ) आहे हे आपल्याला कळते यालाच " लिंग " म्हणतात.

मराठी भाषेत तीन लिंगे मानली जातात.

1} पुल्लिंग ( तो )

2} स्त्रीलिंग ( ती )

3} नपुसकलिंग ( ते )

1} पुल्लिंग ~ ज्या नामावरून पुरुष जातीचा बोध होतो ते पुल्लिंग असते.

2} स्त्रीलिंग ~ ज्या नामावरून स्त्री जातीचा बोध होतो ते स्त्रीलिंग असते.

3} नपुसकलिंग ~ ज्या नामावरून पुरुष जातीचा किंवा स्त्री जातीचा बोध होत नाही ते नपुसकलिंग असते.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERESaturday, June 29, 2024

यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये Dropbox मधील विद्यार्थी शाळांमध्ये Import करून घेणेबाबत.

 यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये Dropbox मधील विद्यार्थी शाळांमध्ये Import करून घेणेबाबत.विषयः यु-डायस प्लस ऑनलाईन प्रणालीमध्ये Dropbox मधील विद्यार्थी शाळांमध्ये Import करून (https://udiseplus.gov.in/) घेणेबाबत.

संदर्भ : केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला Dropbox अहवाल.

सन २०२४-२५ यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त शाळांची माहिती अद्ययावत करण्याच्या अनुषंगाने भारत सरकारकडून यु-डायस प्लस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

दि. २८ जून, २०२४ रोजीच्या यु-डायस प्लस प्रणालीमधील अहवालानुसार राज्यामध्ये २३,४७,३८६ एवढे विद्यार्थी Dropbox मधुन शाळांमध्ये Import करण्यासाठी उपलब्ध झाले आहेत. यावर्षी यु-डायस प्लसमध्ये कोणत्याही शाळेस इयत्ता २री ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या वर्गामध्ये New Entry करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना केवळ ऑनलाईन पध्दतीने माहिती Transfer करून दुसऱ्या शाळांमध्ये प्रवेश नोंदविता येईल.

शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपल्या शाळामध्ये विद्यार्थ्यांना नव्याने प्रवेश दिले असल्यास त्या विद्यार्थ्यांना नव्याने Entry न करता Dropbox मधुन विद्यार्थ्यांची माहिती त्वरीत Import करणे आवश्यक आहे. तरी प्रत्येक जिल्हा व तालुक्याच्या Dropbox मधील Active for Import Status असलेले विद्यार्थी तात्काळ Import करण्याच्या सूचना आपल्या स्तरावरून देण्यात याव्यात, जेणेकरून Dropbox मधील विद्यार्थ्यांची संख्या शुन्य करता येईल.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.संवादावर आधारित प्रश्न

 संवादावर आधारित प्रश्न

संवादावर आधारित प्रश्न


दोन किंवा अधिक व्यक्तींमध्ये होणाऱ्या बोलण्याला आपण संवाद असे म्हणतो

 काही संवादात दोन-तीन व्यक्ती प्रत्यक्ष बोलता काही व्यक्ती संवादात सहभागी नसतात.

 संवाद मनापासून व काळजीपूर्वक वाचावा संवादाचे स्थळ, वेळ, व्यक्तींची संख्या लक्षात ठेवावी.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


कविता व त्यावर आधारित प्रश्न

 कविता व त्यावर आधारित प्रश्न

कविता व त्यावर आधारित प्रश्न

या प्रश्न प्रकारात एक कविता दिलेली असते विद्यार्थ्यांनी ही कविता मनापासून व एकाग्रतेने वाचावी दिलेली कविता प्रथम वाचून घ्यावी कविता वाचल्यानंतर कवितेचा अर्थ जाणून घ्यावा कवितेतील विशेष शब्दांकडे लक्ष द्यावे कवितेच्या खाली असणाऱ्या प्रश्नांचे सर्व पर्याय नीट वाचावेत कवितेतील असे नीट समजून घ्यावा आणि दिलेल्या प्रश्नांच्या उत्तराचा योग्य पर्याय निवडावा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Friday, June 28, 2024

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न

 उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न

उतारा व त्यावर आधारित प्रश्न


या प्रश्न प्रकारासाठी एक लहानसा उतारा दिलेला असतो. उतारा म्हणजे एखाद्या पुस्तकातून घेतलेला एक निवडक मजकूर असतो. उताऱ्यात एखादी घटना व्यक्ती वस्तू किंवा एखादा पशु किंवा पक्षी स्थळ यांचे वर्णन केलेले असते. उताऱ्यातील घटना संवाद विचार कल्पना इत्यादींची नीट माहिती करून घेऊन प्रश्नांची उत्तरे शोधायचे असतात. उतारा वाचताना व उत्तरे सोडवताना वेळेचे भान ठेवावे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Wednesday, June 26, 2024

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन निश्चित केलेल्या पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना लाभ देणेबाबत.

 प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन निश्चित केलेल्या पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना लाभ देणेबाबत.

पंतप्रधान पोषणशक्ती निर्माण योजना


विषयः- प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत नवीन निश्चित केलेल्या पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना लाभ देणेबाबत.


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.११७/एस.डी३, दिनांक ११/०६/२०२४.


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण (पूर्वीची शालेय पोषण आहार) योजना राज्यामध्ये सन १९९५-९६ पासून राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र शाळांमधील इ.१ ली ते इ.८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. योजनेतंर्गत इ. १ ली ते ५ वी च्या प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यासाठी ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिने युक्त तसेच इ. ६ वी ते इ.८ वी च्या उच्च प्राथमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ७०० उष्मांक आणि २० ग्रॅम प्रथिने युक्त आहार देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेतंर्गत केंद्र शासनाकडून सवलतीच्या दरामध्ये प्रति दिन प्रति विद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी १०० ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी १५० ग्रॅम तांदूळ पुरविण्यात येतो. शासन निर्णय दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०११ मधील तरतूदीनुसार तांदूळापासून बनविलेल्या पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होता.

केंद्र शासनाने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणाऱ्या अन्नपदार्थांचा व तृणधान्याचा समावेश करण्याबाबतच्या शक्यता पडताळून पाहण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने प्रस्तुत योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहारामध्ये स्थानिक स्तरावर उपलब्ध अन्नधान्य, तृणधान्य व अन्य पदार्थांचा समावेश करुन आहाराचा दर्जा व पौष्टिकता वृध्दींगत करणे व आहारात वैविधता आणण्याच्या उद्देशाने आरोग्य, आहार, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना आहाराचा लाभ देण्यासाठी वेगवेगळ्या पाककृतीसह योजनेमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने शिफारशी सादर केल्या आहेत. योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्यात येत आहेत. शालेय परसबागेतील उत्पादित भाजीपाला व फळे यांचा समावेश विद्यार्थ्यांच्या आहारात होत असल्याने विद्यार्थ्यांना ताजा सकस आहार मिळण्यास मदत होत आहे.

सदर सर्व बाबींचा विचार करुन विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारात वैविध्यता आणून विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार (Three Course Meal) दिल्यास विद्यार्थी शालेय पोषण आहार आवडीने खातील. तीन संरचित पध्दतीमध्ये तांदूळ, डाळी/कडधान्यापासून तयार केलेला आहार मोड आलेले कडधान्य (स्प्राउट्स) आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर/नाचणीसत्व यांचा समावेश करुन नविन पाककृती शासनाने संदर्भिय शासन निर्णयान्वये निश्चित केली आहे.

१) प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून पाककृती सुधारणा समितीने सुचविलेल्या १५ प्रकारच्या पाककृतींच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ देण्यास शासनाने संदर्भिय शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे.

२) केंद्रीय स्वयंपाकगृहांतर्गत येणाऱ्या शाळा वगळून उर्वरित सर्व शाळास्तरावर सद्यस्थितीत ज्या डाळी व कडधान्य उपलब्ध आहेत. त्या डाळी व कडधान्यापासून उक्त शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या परिशिष्टात नमूद असलेल्या पाककृतींनुसार विद्यार्थ्यांना योजनेचा तात्काळ लाभ देण्यात यावा.

३) तांदुळ व धान्यादी मालाची यापुढील मागणी नोंदविताना संदर्भिय शासन निर्णयाचे पालन होईल यादृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करुन यापुढील मागणी नोंदविण्यात यावी.

४) आपल्या कार्यक्षेत्रातील केंद्रीय स्वयंपाकगृहांतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना संदर्भिय शासन निर्णयानुसार तात्काळ मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात यावा. याबाबत हलगर्जीपणा होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी.

५) तीन संरचित आहार पध्दतीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देणे अनिवार्य आहे. विद्यार्थ्यांना प्रत्येक दिवशी (अंडा पुलाव पाककृती असलेला दिवस वगळून) आहारासोबत मोड आलेले कडधान्य (स्प्राऊटस) व तांदळाची खीर/नाचणी सत्व देण्यात यावेत.

६) ज्या दिवशी विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा अंडा पुलाव (पाककृती क्र.९) या पदार्थाचा लाभ विद्यार्थ्यांना देणार आहे. त्या दिवशी इ. १ ली ते ५ वी करीता १०० ग्रॅम तांदूळ व इ. ६ वी ते ८ वी करीता १५० ग्रॅम तांदूळाचा वापर करुन मध्यान्ह भोजनचा लाभ देण्यात यावा. अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सदर दिवशी व्हेजिटेबल पुलाव या पाककृतीच्या स्वरुपात लाभ देण्यात यावा. तसेच, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाने निश्चित केलेल्या खर्च मर्यादेत केळी अथवा स्थानिक फळ देण्यात यावेत. सदर दिवशी तांदळाची खीर, नाचणीसत्व व मोड असलेले कडधान्य (स्प्राऊट्स) देण्यात येऊ नये.

७) गोड खिचडी, नाचणी सत्व व तांदळाच्या खीरीच्या पाककृतीसाठी दुध पावडर, गुळ/साखर व सोयाबीन पुलावासाठी सोयाबीन वडी यांची आवश्यकता आहे. सदर वस्तू पुरवठेदारामार्फत पुरविण्यात येत नसल्यामुळे प्रस्तुत वस्तूंच्या खरेदीसाठी महिन्यातील दोन दिवसांच्या आहार खर्चाची पूर्ण रक्कम शाळा स्तरावर वितरीत करावयाची आहे. त्या रक्कमेतून शालेय व्यवस्थापन समितीने दुध पावडर, गुळ/साखर, सोयाबीन वडी यांची खरेदी करुन विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा.

७.१) १ केंद्रीय स्वयंपाकगृहांतर्गत येणाऱ्या शाळा वगळून उर्वरित सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना सदर शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी उक्त पदार्थांच्या खरेदी करीता आवश्यक निधी शाळास्तरावर वर्ग करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील इ. १ ली ते ५ वी व इयत्ता ०६ वी ते ०८ वी च्या विद्यार्थ्यांच्या दिनांक ०१/०७/२०२४ रोजीच्या पटसंख्येचा तपशिल दिनांक ०२/०७/२०२४ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपर्यंत संचालनालयास सादर करण्यात यावा. विहित कालमर्यादेत माहिती सादर न झाल्यास होणाऱ्या विलंबास सर्वस्वी आपण जबाबदार राहाल. याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.

८) नाचणी सत्वासाठी आवश्यक नाचणीची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे. भारतीय अन्न महामंडळातून प्रस्तुत नाचणीचा पुरवठा शासनामार्फत शाळास्तरावर करण्यात येईल.

९) शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशांनुसार आपल्या स्तरावरुन आवश्यक ती कार्यवाही करुन विद्यार्थ्यांना तात्काळ योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

१०) योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दोन आठवडे प्रत्येक दिवशी वेगवेगळ्या पदार्थाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने पाककृती निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत. आठवड्यातील प्रत्येक दिवशी कोणती पाककृती निश्चित करावयाची याबाबत संबंधित जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीव्दारे तात्काळ निर्णय घेण्यात यावा. तसेच, मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरीता शिक्षणाधिकारी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तात्काळ निर्णय घ्यावा, प्रस्तुत समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसारच विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात यावा.

योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना तीन संरचित आहार (Three Course Meal) चा लाभ देणेकरीता आपल्या स्तरावरुन शासन निर्णयानुसार तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. याबाबत हलगर्जीपणा होणार नाही याची दक्षता आपल्या स्तरावरुन घेण्यात यावी.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.
Friday, June 21, 2024

क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार सन २०२३-२४आवेदने ऑनलाईन मागविण्याचावत

 क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार सन २०२३-२४आवेदने ऑनलाईन मागविण्याचावत....

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले पुरस्कार

विषय :- क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार सन २०२३-२४आवेदने ऑनलाईन मागविण्याबाबत.

संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र. पीटीसी-२०२२/प्र.क्र.३४/टीएनटी-४ दि.२८/०६/२०२२. २. शासन पत्र क्र.पीटीसी-२०२४/प्र.क्र.४७/टीएनटी-४ दि.१०/०६/२०२४.

शिक्षण हा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया आहे. समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांमुळेच समाज अणि राज्याचा तसेच राष्ट्राचा विकास होतो. अशा समर्पित वृत्तीने काम करणाऱ्या शिक्षकांना राज्य शासनाच्या वतीने दरवर्षी क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराने गौरविले जाते.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी हे पुरस्कार वस्तूनिष्ठ निकषाव्दारे प्रदान करण्यात येणार आहेत. आवेदने सादर करू इच्छिणाऱ्या प्राथमिक, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकांनी पुढे नमूद केल्यानुसार वेबलिंकवर https://forms.gle/7yYfYGJ5YGxVFAiu7 या लिंकवर आपली आवेदने दिनांक २५ जून, २०२४ रोजी पासून दिनांक ०५जुलै, २०२४ रोजी पर्यंत सादर करावीत. सोबत पुरस्काराचे वेळापत्रक जोडले आहे. त्याप्रमाणे आपल्या स्तरावरील कालमर्यादित कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. सदर वेळापत्रकात बदल झाल्यास त्याबाबत आपणांस संचालनालय स्तरावरुन अवगत करण्यात येईल.

सदरील बाबत आपल्या कार्यालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व संबंधितांना आपल्या स्तरावरून देखील स्वतंत्रपणे सूचना/लेखी आदेश निर्गमित करुन सर्व संबंधित शिक्षकांपर्यंत माहिती पोहचेल असे पाहावे.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले राज्यशिक्षक गुणगौरव पुरस्काराचे वेळापत्रक 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.