SANDIP GULAVE या शैक्षणिक ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे  .

Friday, May 31, 2024

आयपीएल 2024 पुरुष

 IPL 2024 सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे

आयपीएल 2024

             आयपीएल 2024 हे 17 वे संस्करण असून यामध्ये दहा संघांनी सहभाग घेतला होता आयपीएलची सुरुवात ही 2008 पासून झाली आहे.
     आयपीएल 2024 कोलकत्ता नाईट रायडर्स यांनी जिंकले असून यामध्ये त्यांना ट्रॉफीसह 20 कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले आहे.
         आत्ताच झालेल्या आयपीएलवर 20 प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. यासाठी 40 गुण आहेत. आपण जर आयपीएल सामने पाहिले असतील तर तुम्हाला या प्रश्नांची उत्तरे माहित आहेत का ते जरूर पहा.

सामान्य ज्ञान टेस्ट 15

 सामान्य ज्ञान टेस्ट 15

सामान्य ज्ञान टेस्ट


          आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

          या ऑनलाईन टेस्टमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

                याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत.

1 ते 20 ~ सामान्य गुण

22 ते 226 ~ उत्तम गुण

28 ते 30 ~ अतिउत्तम गुण

 जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

बघूया तुम्हाला किती गुण पडलेले आहेत.....

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


नवीन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना

 नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना

नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना

                 वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक ३१.१०.२००५ व दिनांक २७.०८.२०१४ अन्वये दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.३१.०३.२०२३ अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदानाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना व राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत दि.०१.११.२००५ रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आली असेल तर सेवानिवृत्ती उपदान मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता शासकीय कर्मचाऱ्याची पूर्वीची सेवा नवीन पदाच्या सेवेस जोडून देण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.

२. दिनांक ०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत प्रथम नियुक्ती झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याची त्याच किंवा अन्य विभागातील / कार्यालयामध्ये नवीन पदावर नियुक्ती करण्यात आल्यास अशा प्रकरणी पुढील अटीची पूर्तता झाल्यास, सेवानिवृत्ती उपदान मृत्यू उपदान यासाठी अर्हताकारी सेवेची परिगणना करण्याकरिता संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास पूर्वीची सेवा सध्याच्या पदास जोडून देण्यास परवानगी देता येईल -

(अ) शासकीय कर्मचाऱ्याची अगोदरची नियुक्ती नियमित स्वरुपाची वैध मार्गाने झालेली असावी, म्हणजेच त्या शासकीय कर्मचाऱ्याची संबंधित पदासाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवाप्रवेश नियमांच्या तरतूदींची (उदा. वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत / मंडळामार्फत नियुक्ती इत्यादींबाबतची) पूर्तता करुन नियुक्ती झालेली असावी.

(ब) शासकीय कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदाचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाधानकाररित्या पूर्ण केलेला असावा. 

(क) शासकीय कर्गवाऱ्याने नवीन पदासाठी केलेला अर्ज संबंधित कार्यालयाच्या प्रशासकीय प्राधिकाऱ्याची योग्यरित्या पूर्वपरवानगी घेऊन केलेला असावा.

(ङ) उपरोक्त दोन नियुक्त्यांमध्ये जर खंड असेल तर त्या खंडाचा कालावधी बदलीच्या नियमांनुसार अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीहून अधिक नसावा. उपरोक्त अटींपैकी वरील (ब) येथील अटीनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने अगोदरच्या पदाचा परिवीक्षाधीन कालावधी पूर्ण केलेला नसेल तर, त्याचा नवीन किंवा दुसन्या पदावर स्थायीकरण झाल्यावर पहिल्या पदासाठी केलेल्या परिवीक्षाधीन सेवा सेवानिवृत्ती उपदानाच्या प्रयोजनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल.

३. उपरोक्त सर्व बाबीची पूर्तता होत असेल अशा शासकीय कर्मचा-यास सेवा जोडून देणेबाबत लाभ अनुज्ञेय ठरेल, अशा प्रकरणी संबंधित प्रशासकीय विभागाने समुचित खात्री करुन स्वयंस्पष्ट शिफारशीराह प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करणे आवश्यक राहील. . हे शासन ४ परिपत्रक जिल्हा परिषदा, मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, कृषितर विद्यापिठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यता प्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये तसेच कृषी विद्यापिठे व तत्सम अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांना वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफरांराह लागू राहील. मात्र याबाबत स्वतंत्र आदेश संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी निर्गमित करण्याबाबतची कार्यवाही त्यांच्या स्तरावरुन करावी.

संबंधित प्रशासकीय विभागांनी प्रस्तुत शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांसाठी सुचना निर्गमित करणे अभिप्रेत आहे. त्यानुषंगिक प्रारुप मसुदा मान्यतेसाठी अथवा तपासणीसाठी वित्त विभागाकडे स्वतंत्रपणे पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५२०११४७२९८७०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाची PDF DOWNLOAD करायचे असल्यास खालील चित्राला टच करा.फॅमिली पेन्शन कार्यपद्धती वित्त विभाग

 फॅमिली पेन्शन कार्यपद्धती वित्त विभाग शुद्धीपत्रक

फॅमिली पेन्शन

                  परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती.

परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्याच्या अनुषंगाने कार्यपध्दती.

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: रानिप्र-२०२३/प्र.क्र.५७/सेवा-४ हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. दिनांकः ३०.०५.२०२४.

वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- रानियो-२०२३/प्र.क्र.५७/ सेवा ४. दिनांक २४.०८.२०२३.

२) शासन शुध्दीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- रानियो-२०२३/प्र.क्र.५७/ सेवा ४, दिनांक २०.११.२०२३.

शासन शुध्दीपत्रक :

संदर्भाधीन क्र.१ येथील परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट १ व परिशिष्ट-२ मधील परिच्छेद (ब) (२) मधील उपपरिच्छेद २.१ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे-

"यासाठी कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये मृत्यूसमयी जमा असलेल्या संचित रकमेचे वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः अंनियो २०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक २८.०७.२०१७ व वित्त विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: अंनियो २०१७/प्र.क्र.२६/सेवा-४, दिनांक १८.११.२०२१ मधील तरतूदीनुसार Error Rectification Module व्दारे रक्कम परत मागविण्यासाठी अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा."

ऐवजी

"यासाठी कार्यालय प्रमुख आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये मृत्युसमयी जमा असलेली संचित रक्कम परत मागविण्यासाठी निवृत्तिवेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांचे Exit and Withdrawal Under the National Pension System Regulations २०१५ मधील विनियम ६ (ई) व तदनंतर वेळोवेळी सुधारणा झालेल्या तरतुदीनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित मृत कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाकडून विहीत नमुन्यात माहिती प्राप्त करुन आवश्यक कागदपत्रांसह Online Family Pension Exit Withdrawal चा प्रस्ताव अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे सादर करण्यात यावा."

तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-१ व परिशिष्ट-२ मधील परिच्छेद (ब) (२) मधील उपपरिच्छेद २.२ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे .

"आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे अधिदान व लेखा कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) प्रणालीवर Error Rectification Module व्दारे मृत कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यामध्ये जमा असलेली एकूण संचित रक्कम परत मागवावी. मृत कर्मबाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम याची स्वतंत्र परिगणना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean)

यांचेकडून करून यावी."

ऐवजी

"आहरण व संवितरण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे अधिदान व लेखा
कार्यालय / जिल्हा कोषागार कार्यालय यांनी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA-Protean) प्रणालीवर Online Family Pension Exit Withdrawal ला मंजूरी द्यावी. मृत कर्मचाऱ्याच्या PRAN खात्यातील संचित रकमेतील कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम आणि शासनाचे अंशदान व त्यावरील जमा लाभाची रक्कम याची स्वतंत्र परिगणना केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण
(CRA-Protean) यांचेकडून करुन घेण्यात यावी." हा शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०५३०११४४०४८८०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने,
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
सदर परिपत्रकाची PDF आपणास हवी असल्यास खालील चित्राला टच करा.Thursday, May 30, 2024

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

 महाराष्ट्र राज्याचे निर्मिती

महाराष्ट्र राज्याचे निर्मिती


             महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती या पाठांमध्ये आपण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ इसवी सन 1946 पासून सुरू झाली. अनेक स्थित्यंतरातून या चळवळीची वाटचाल होऊन शेवटी एक मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याचे निर्मिती झाली.
               महाराष्ट्र राज्याचे निर्मिती या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


स्वातंत्र्य लढ्याची परिपूर्ती

 स्वतंत्र लढ्याची परिपूर्ती

स्वतंत्र लढ्याची परिपूर्ती


       स्वातंत्र्य लढ्याची परिपूर्ती या पाठांमध्ये आपण संस्थाने स्वतंत्र राहिल्यामुळे भारताचे अनेक तुकडे पडणार होते पोर्तुगीज आणि फ्रेंच सत्तांनी भारतातील काही भागांवरील सत्ता सोडून दिलेली नव्हती पण हे प्रश्न भारताने खंबीरपणे सोडवले.
               स्वातंत्र्यप्राप्ती या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


स्वातंत्र्यप्राप्ती

 स्वातंत्र्यप्राप्ती

स्वातंत्र्यप्राप्ती


              स्वातंत्र्यप्राप्ती या पाठांमध्ये आपण दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतीय स्वातंत्र्यलढा व्यापक झाला होता. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीचा जोर वाढत होता. त्याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे. याची जाणीव ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना झाली.
               स्वातंत्र्यप्राप्ती या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Wednesday, May 29, 2024

सी.सी.आर.टी. प्रशिक्षणासाठी शिक्षक नोंदणी करणेबाबत...

 सी.सी.आर.टी. प्रशिक्षणासाठी शिक्षक नोंदणी करणेबाबत...

सी सी आर टी प्रशिक्षण


विषय: सी.सी.आर.टी. प्रशिक्षणासाठी शिक्षक नोंदणी करणेबाबत... 

संदर्भ - राहुलकुमार, उपसंचालक, सांस्कृतिक स्रोत व प्रशिक्षण केंद्र (CCRT), नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. सी सी आर टी / १३०११/१/२०२४/दि.१६ मे २०२४

उपरोक्त विषयानुसार, सी. सी. आर. टी. (CCRT- Center For Cultural Resources & Training) नवी दिल्ली, यांच्या मार्फत जून २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत दरमहा शिक्षकांसाठी प्रत्यक्ष (Offline) प्रशिक्षणांचे आयोजन केले जात आहे. या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक असणारे शिक्षक आपली नोंदणी खालील लिंकवर पुढील महिन्याच्या प्रशिक्षणासाठी करू शकतात.


https://forms.gle/nYoYUjwMq1peyTkV8


नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षकांना प्रशिक्षणाबाबत स्वतंत्रपणे या कार्यालयामार्फत अवगत करण्यात येईल. प्रथम नोंदणी करणाऱ्यास प्रथम अशा क्रमाने तसेच सर्व जिल्ह्यांना प्राधान्य मिळेल अशा पद्धतीने शिक्षकांना नामनिर्देशित करण्यात येईल. सदरील नोंदणी करण्याबाबत आपल्या कार्यक्षेत्रातील शिक्षकांना अवगत करण्यात यावे. तसेच उपरोक्त लिंकचा जास्तीत जास्त प्रसार व प्रचार करण्यात यावा.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर माहितीचे परिपत्रक डाऊनलोड करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.

समतेचा लढा

 समतेचा लढा

समतेचा लढा


समतेचा लढा या पाठांमध्ये आपण आधुनिक भारताच्या वाटचालीत राजकीय स्वातंत्र्याचा लढा महत्त्वाचा होता. हा लढा माणुसकीच्या व्यापक तत्त्वज्ञानावर आधारलेला होता. त्यामुळे या लढ्याच्या युगात राजकीय पारतंत्र्यांबरोबर, सरंजामशाही, सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण यासारख्या गोष्टींनाही विरोध होऊ लागले. स्वातंत्र्याप्रमाणेच समतेचे तत्वाही फार महत्त्वाचे आहे.
              समतेचा लढा या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


सामान्य ज्ञान टेस्ट 14

 सामान्य ज्ञान टेस्ट 14

सामान्य ज्ञान टेस्ट 14


            आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

          या ऑनलाईन टेस्टमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

                याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत.

1 ते 20 ~ सामान्य गुण

22 ते 226 ~ उत्तम गुण

28 ते 30 ~ अतिउत्तम गुण

 जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

बघूया तुम्हाला किती गुण पडलेले आहेत.....

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


सामान्य ज्ञान टेस्ट 13

 सामान्य ज्ञान टेस्ट 13

सामान्य ज्ञान ऑनलाईन टेस्ट


आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

          या ऑनलाईन टेस्टमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

                याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत.

1 ते 20 ~ सामान्य गुण

22 ते 226 ~ उत्तम गुण

28 ते 30 ~ अतिउत्तम गुण

 जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

बघूया तुम्हाला किती गुण पडलेले आहेत.....

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


सामान्य ज्ञान टेस्ट 12

 सामान्य ज्ञान ऑनलाईन टेस्ट

सामान्य ज्ञान टेस्ट


             आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

          या ऑनलाईन टेस्टमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

                याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत. जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Saturday, May 25, 2024

सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

 सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

     सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ या पाठांमध्ये आपण ब्रिटिश साम्राज्यविरुद्ध भारतात विविध मार्गाने आंदोलने झाली त्यातील एक मार्ग सशस्त्र क्रांतीचा होता. त्यानंतरच्या काळात रामसिंह यांनी पंजाब मध्ये सरकारविरोधी उठावाचे आयोजन केले होते.
               सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


स्वतंत्र लढ्याचे अंतिम पर्व

 स्वतंत्र लढ्याचे अंतिम पर्व

स्वतंत्र लढ्याचे अंतिम पर्व
 

               स्वतंत्र लढ्याचे अंतिम पर्व या पाठांमध्ये आपण छोडो भारत आंदोलनात भूमिगत चळवळ आझाद हिंद सेनेचे कार्य या सर्व गोष्टी पाहणार आहोत.
               स्वतंत्र लढ्याचे अंतिम पर्व या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी घेण्यात येणार आहे. आपण ते सराव चाचणी सोडवून आपल्या वर्ग शिक्षकांना पडलेल्या गुणांचा स्क्रीनशॉट पाठवावा.

NMMS स्पर्धा परीक्षा इयत्ता आठवी मधील इतिहासाच्या Online test सोडवण्यासाठी ~ CLICK HERE

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

General knowledge 2024

 सामान्य ज्ञान ऑनलाइन टेस्ट

सामान्य ज्ञान टेस्ट


आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

          या ऑनलाईन टेस्टमध्ये विविध स्पर्धा परीक्षेमध्ये विचारलेले प्रश्न घेण्यात आलेले आहेत.

याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत. जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HEREGK Question and Answers in Marathi | सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024

 GK Question and Answers in Marathi | सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024

सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे


                आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही गरजेचे आहे. तालुका जिल्हा राज्य देश किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावेतिरिक्त आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घडामोडींची माहिती आपण अद्यावत ठेवली तरच आपण या स्पर्धेत टिकू शकतो अन्यथा आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही.

याचाच विचार करून आपण आज सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे 2024 साठी 15 प्रश्न देण्यात आलेले आहेत. जास्तीत जास्त गुण पाडून आपण ही प्रश्नपत्रिका सोडवावी व आपले सामान्य ज्ञान वाढवावे.

सामान्य ज्ञान वरील ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


General knowledge question | सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे

 सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे


सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे : आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना ज्याचे ज्ञान आपणास असणे गरजेचे आहे.

यासाठी आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत असणे गरजेचे आहे.

आपण सशक्त आणि समृद्ध भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. मात्र यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. 

आपणास जर या स्पर्धेच्या युगात शिकायचे असेल तर सामान्य ज्ञान असणे खूप महत्त्वाचे आहे यासाठी आपण विद्यार्थ्यांसाठी पंधरा प्रश्न घेऊन आलेलो आहोत.

10 वी निकाल 2024 |10 th exam result | 10 exam result 2024

 माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षा मार्च २०२४ चा निकाल

10 वी निकाल

प्रकटन

मंडळामार्फत मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या विहित कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्व माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार अधिकृत संकेतस्थळांवर सोमवार, दिनांक २७/०५/२०२४ रोजी दुपारी ०१.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे.

अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

खालील लिंकला टच करून आपला निकाल पाहावा.

1. https://mahresult.nic.in


2. http://sscresult.mkcl.org

3. https://results.digilocker.gov.in


4. https://sscresult.mahahsscboard.in


5. https://results.targetpublications.org


6. https://www.tv9marathi.com


माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) मार्च २०२४ परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल.

https://mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच https://mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर शाळांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

सदर निकालाबाबतचा अन्य तपशील पुढीलप्रमाणे-

१) ऑनलाईन निकालानंतर माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांस स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन (http://verification.mh-ssc.ac.in) स्वतः किंवा शाळांमार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी शर्ती व सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत, गुणपडताळणी व छायाप्रतीसाठी मंगळवार, दिनांक २८/०५/२०२४ से मंगळवार, दिनांक ११/०६/२०२४ पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल. त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क Debit Card/Credit Card/UPI/ Net Banking याद्वारे भरता बेईल.

२) मार्च २०२४ परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करून विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरुन संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील. ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.

३) मार्च २०२४ च्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ. १० वी) परीक्षेस सर्व विषयांसह प्रविष्ट होऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या दोनच संघी (जुलै-ऑगस्ट २०२४ व मार्च २०२५) श्रेणी/गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजनेअंतर्गत उपलब्ध राहतील.

४) जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी व श्रेणीसुधार विद्यार्थ्यांसाठी शुक्रवार दिनांक ३१/०५/२०२४ पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे | general knowledge

 सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे

सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे


सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरे : आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपले ज्ञान अद्ययावत ठेवण्यासाठी आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी हळूहळू अभ्यासाव्यतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान मिळवणे ही काळाची गरज आहे. आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना ज्याचे ज्ञान आपणास असणे गरजेचे आहे.

यासाठी आपले सामान्य ज्ञान अद्यावत असणे गरजेचे आहे.

आपण सशक्त आणि समृद्ध भारताचे स्वप्न पाहत आहोत. मात्र यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी आवश्यक ज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. 

आपणास जर या स्पर्धेच्या युगात शिकायचे असेल तर सामान्य ज्ञान असणे खूप महत्त्वाचे आहे यासाठी आपण विद्यार्थ्यांसाठी पंधरा प्रश्न घेऊन आलेलो आहोत.

Thursday, May 23, 2024

उद्योग

 उद्योग

उद्योग


उद्योग या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी देण्यात आलेली आहे विद्यार्थ्यांनी ही सराव चाचणी सोडवून याचा स्क्रीन शॉट आपल्या वर्ग शिक्षकांना पाठवावा.

भूगोल घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इतिहासच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

मानसी क्षमता कसोटी घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

नागरिकशास्त्र या विषयाच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE

Wednesday, May 22, 2024

लोकसंख्या

 लोकसंख्या            लोकसंख्या या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी देण्यात आलेली आहे विद्यार्थ्यांनी ही सराव चाचणी सोडवून याचा स्क्रीन शॉट आपल्या वर्ग शिक्षकांना पाठवावा.

भूगोल घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इतिहासच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

मानसी क्षमता कसोटी घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

नागरिकशास्त्र या विषयाच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Tuesday, May 21, 2024

भूमी उपयोजन

 भूमी उपयोजन

भूमी उपयोजन

            भूमी उपयोजन या घटकावर आधारित 30 गुणांची सराव चाचणी देण्यात आलेली आहे विद्यार्थ्यांनी ही सराव चाचणी सोडवून याचा स्क्रीन शॉट आपल्या वर्ग शिक्षकांना पाठवावा.

भूगोल घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इतिहासच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

मानसी क्षमता कसोटी घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

नागरिकशास्त्र या विषयाच्या घटकानुसार ऑनलाइन टेस्ट सोडवण्यासाठी ~ Click here

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

माझ्या शैक्षणिक व्हाट्सअप ग्रुप ला जॉईन होण्यासाठी ~ CLICK HERE


Monday, May 20, 2024

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या निकालाबाबत

 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या निकालाबाबतविषय : उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या निकालाबाबत


मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या विहित कार्यपध्दतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत फेब्रुवारी-मार्च २०२४ मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ. १२ वी) परीक्षेचा निकाल खालील अधिकृत संकेतस्थळांवर मंगळवार दिनांक २१/०५/२०२४ रोजी दुपारी १.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे. अधिकृत संकेतस्थळांचे पत्ते पुढीलप्रमाणे आहेत.


१. mahresult.nic.in


२. http://hscresult.mkcl.org


३. www.mahahsscboard.in


४. https://results.digilocker.gov.in


५. www.tv9marathi.com


६. http://results.targetpublications.org

परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळांवरुन उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत (प्रिंट आउट) घेता येईल. त्याचप्रमाणे Digilocker app मध्ये Digital गुणपत्रिका संग्रहीत करून ठेवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

www.mahresult.nic.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या निकालासोबत निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती उपलब्ध होईल.

तसेच www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध होईल.

सदर निकालाबाबतचा अन्य तपशील पुढीलप्रमाणे-

१) ऑनलाईन निकालानंतर उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांस स्वतःच्या अनिवार्य विषयांपैकी (श्रेणी विषयांव्यतिरिक्त) कोणत्याही विशिष्ट विषयात त्याने संपादित केलेल्या गुणांची गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकांच्या छायाप्रती, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पध्दतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन (http://verification.mh-hsc.ac.in) स्वतः किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. यासाठी आवश्यक अटी शर्ती व सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत. गुणपडताळणीसाठी व उत्तरपत्रिका छायाप्रतीसाठी बुधवार, दिनांक २२/०५/२०२४ ते बुधवार, दिनांक ०५/०६/२०२४ पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने करता येईल. त्यासोबतच ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क Debit Card/ Credit Card/ UPI/ Net Banking याद्वारे भरता येईल.

२) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरुन करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायाप्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या पाच दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या कार्यपध्द्तीचा अवलंब करुन विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरुन संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील. ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करावयाचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधावा.

३) फेब्रुवारी-मार्च २०२४ च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.१२ वी) परीक्षेत सर्व विषयांसह प्रविष्ट होऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या दोनच संधी (जुलै-ऑगस्ट २०२४ व फेब्रुवारी-मार्च २०२५) श्रेणी/गुणसुधार (Class Improvement Scheme) योजनेअंतर्गत उपलब्ध राहतील.

४) जुलै-ऑगस्ट २०२४ मध्ये आयोजित करण्यात येणाऱ्या पुरवणी परीक्षेसाठी पुनर्परिक्षार्थी व श्रेणीसुधार विद्यार्थ्यांसाठी सोमवार दिनांक २७/०५/२०२४ पासून मंडळाच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन घेण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येणार आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रकाचे PDF DOWNLOAD करण्यासाठी खालील क्षेत्राला टच करा.Saturday, May 18, 2024

सन २०२३-२०२४ ची संचमान्यता व शाळा प्रणाली (स्कूल पोर्टल) मध्ये कार्यवाही करणेबाबत.

 सन २०२३-२०२४ ची संचमान्यता व शाळा प्रणाली (स्कूल पोर्टल) मध्ये कार्यवाही करणेबाबत.

संच मान्यता


विषय : सन २०२३-२०२४ ची संचमान्यता व शाळा प्रणाली (स्कूल पोर्टल) मध्ये कार्यवाही करणेबाबत.


उपरोक्त विषयी सन २०२३-२०२४ ची ड्राफ्ट स्वरुपात संचमान्यता आपल्या लॉगीनवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या होत्या. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या संचमान्यतेची तपासणी करुन, ज्या संचमान्यता दुरुस्ती करावयाच्या आहेत त्याच्या नोंदी करुन ठेवण्याबाबत आपणास सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार आपल्यास्तरावर सदरची कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल. सन २०२३-२०२४ च्या ड्राफ्ट संचमान्यता सरल प्रणालीतून सद्यःस्थिती रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे Change Management, Shifting of Post, Medium Change, Shifting of Student, Working Post, Change Category, Add Post यांच्या व इतर दुरुस्ती करण्याची सुविधा आपल्या लॉगिनवर उपलब्ध झालेली आहे.


तरी ज्या शाळेचे विनाअनुदानित, अंशःता अनुदानित, अनुदानित Management मध्ये बदल करावयाचे आहे, Medium बदल करावयाचे आहेत, Class Category बदल करणे, शिक्षकांची मान्य पदे वेगवेगळया टप्पा अनुदानस्तरा मध्ये Shifting करावयाची आहेत, तसेच चुकीच्या माध्यमामध्ये विद्यार्थी भरले असल्यास सदर विद्यार्थ्यांना योग्य माध्यमा मध्ये शिफ्ट करणे, कनिष्ठ महाविद्यालय Add Post करणे या व इतर सुधारणा आपल्यास्तरावर दिनांक १८.०५.२०२४ ते २८.०५.२०२४ या कालावधी मध्ये पूर्ण करुन घ्याव्यात म्हणजे योग्य व अंतिम संचमान्यता देणे सोईचे होईल.

शिक्षणाधिकारी यांच्या स्कूल/शाळा प्रणालीत सुपर लॉगिन मध्ये Saral School Data Verification हा टॅब उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर टॅब मध्ये आपल्या अंतर्गत सर्व शाळांची दिलेल्या मुद्याची तपासणी करुन योग्य माहिती असलेल्या शाळांना अंतिम मान्यता द्यायची आहे व ज्या शाळांची माहिती चुकीची/अयोग्य आहे त्या शाळाबाबत जी माहिती सुधारणा करावयाची आहे ती आपल्या लॉगिन मध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधेचा उपयोग्य करुन माहिती सुधारित करुन घेण्यात यावी व त्यानंतर अशा शाळांना अंतिम मान्याता द्यावी.

सरल प्रणाली मध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनवर त्यांच्या अंतर्गत येत असलेल्या शाळांची यादी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. त्यांचे अवलोकन केले असता इतर विभागाच्या (उदा. समाज कल्याण, अंपग कल्याण, आश्रम शाळा व इतर) शाळा दिसून येत आहेत. तसेच आपल्या विभागाच्या मान्यताप्राप्त शाळा इतर विभागाकडे असल्याबाबत वेगवेगळ्या जिल्हयातून पत्र प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे शाळेच्या सुपर लॉगिन मध्ये Transfer of School from or To another Department हा टॅब उपलब्ध करुन दिला असून त्यामध्ये आपल्या अंतर्गत इतर विभागाच्या शाळा असतील अथवा आपल्या विभागाच्या शाळा इतर विभागाकडे असतील तर या शाळांची माहिती मध्ये दुरुस्ती करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या सुविधेचा उपयोग्य करुन आवश्यकती कार्यवाही उक्त कालावधी मध्ये पूर्ण करुन घेण्यात यावी.

उपरोक्त कार्यवाही दिलेल्या कालावधी मध्ये तातडीने पूर्ण करुन घेण्यात यावी. अन्यथा आपणावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, याची नोंद घेण्यात यावी.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सदर परिपत्रक DOWNLOAD करण्यासाठी खालील चित्राला टच करा.